Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 23.12.2020
Dopravní fórum 2020 / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Dopravní fórum 2020 / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Vážení přátelé a fandové dopravy, 
 
také letošní vydání našeho magazínu přináší bilanční shrnutí hlavních aktivit „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ (SRDIM). Současně však nabízí pohled na aktuální situaci a  předpoklady budoucího vývoje infrastrukturních projektů nejen v  oblasti střední a  východní Moravy, ale v celé České republice. V květnu tohoto roku uběhlo již 10 let od založení našeho občanského spolku. 
 
V poslední době však dostávám častou otázku: „Jaké jsou výsledky vaší činnosti?“ 
 
Jsem rád, že můžu konstatovat, že s ohledem na náš aktivní přístup jsme se postupně stali neoddělitelnou součástí řešení zásadních problémů mnoha významných moravských infrastrukturních projektů. Naší „vlajkovou lodí“, která slouží ke zlepšení informovanosti občanů regionu, ale také jako upozornění veřejné správy postarat se o řešení problémů dopravní infrastruktury na Moravě je od roku 2011 pořádání konferencí a odborných fór s touto problematikou. Na jaře se vždy koná v Olomouci „Moravské dopravní fórum“ a na podzim v Luhačovicích pořádáme mezinárodní konferenci „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. 
 
Musím bohužel připomenout, že nástupem bývalého ministra dopravy Bárty do čela resortu došlo k  vytvoření velmi negativního obrazu o „dopraváckém oboru“ u  části naší veřejnosti, s  nímž se setkáváme dodnes. Jako protipól a naši reakci na jeho nepromyšlená opatření včetně zastavování či omezování staveb jsme nechali zpracovat renomovaným ekonomickým odborníkem Ing. Petrem Zahradníkem studii dopadu těchto nesystémových opatření do sektoru dopravního stavitelství. Tato studie predikovala masový odchod cca 50 tisíc pracovníků z oboru, výrazný dopad na HDP celého státu a zpomalení rozvoje regionů.
 
Bohužel se pak modelované predikce v dalších letech přetavily do skutečné reality. My jsme stáli a stojíme po celou uplynulou dekádu na jiné straně pomyslné barikády, než na které byl tento dnes již zapomenutý ministr. Snažíme se oboru dopravního stavitelství a  prosazování strategických dopravních investic státu být nápomocni, seč nám k tomu síly stačí. Naše úsilí zaměřujeme na pomoc při řešení přípravy mnoha klíčových infrastrukturních projektů, ale chceme přispět také k nápravě pohledu veřejnosti na tento obor. Praktickou činností se snažíme např. překonat překážky a  obstrukční snahy ekologických aktivistů v přípravě projektu dálnice D4901, kde bylo dosud podáno v rámci řízení o územním rozhodnutí a stavebním povolení několik desítek námitek, odvolání a soudních žalob. Vždyť dokonce i již vydané stavební povolení bylo v roce 2008 zrušeno a dodnes není vydáno nové! 
 
Považuji za naprosto nepřijatelný princip, abychom vydávali povolení na stavbu dvanáct let a aktivisté z toho měli jen povyražení. Špatné zákony musíme radikálně změnit, a to třeba až tak, že strategickou infrastrukturu státu budeme povolovat na základě speciálního ústavního zákona, který by k tomuto kroku zmocnil přímo vládu ČR. Příslušná povolení by tak vydávala přímo ona sama, ve formě nařízení vlády. Na druhé straně se některé věci daří a jsem rád, že jsme mohli svým dílem přispět k úspěšné přípravě projektu D5507 Babice-Staré Město a D5508 Staré Město-Moravský Písek s dnes již vydanými stavebními povoleními, stejně jako jsme přispěli k velkému pokroku v úseku D55 Napajedla-Babice. Také v přípravě dalších částí projektů D55 směrem na Břeclav jsme mohli účinně pomáhat v  rámci koordinovaného přístupu jednotlivých obcí a  měst v trase této stavby. Iniciovali jsme a zorganizovali velkou petiční akci k  podpoře projektů D55 a  D4901, kterou podpořilo více než 17 000 občanů, a která byla poté projednána na plenárním zasedání Senátu Parlamentu ČR. V  posledním období intenzívně spolupracujeme rovněž na řešení problémů přípravy posledního úseku dálnice D136 Říkovice-Přerov. I  zde jsme iniciovali a organizujeme petiční akci k tomu, aby se hlasitý vzkaz nespokojených občanů donesl až k  rebelujícím ekologickým aktivistům, a  především také ke kompetentním orgánům veřejné správy.
 
Veřejnost totiž odmítá neustále se opakující obstrukce několika málo jedinců a neschopnost státu se s podobnými problémy rychle vypořádat. Chceme tímto transparentním krokem ukázat, že existuje oprávněný zájem občanů, kteří si tento infrastrukturní projekt přejí realizovat, přičemž si dobře uvědomují, že jeho urychlenou realizací se zbaví mnoha škodlivých účinků husté dopravy v centrech měst a obcí. V  oblasti železniční infrastruktury se naše sdružení ujalo již v  roce 2015 koordinační role také v  případě projektu Elektrizace a  modernizace železniční trati Otrokovice-Zlín-Vizovice, který je úzce provázán s  projektem dopravního terminálu „Zlín – centrum“. 
 
Jde o unikátní projekt, jelikož zde vzniká moderní řešení propojení více druhů dopravy a komerčních objektů v centru krajského města Zlín. Za naši důležitou aktivitu považuji i každoroční vydání tohoto magazínu, kde prezentujeme názory odborníků a představitelů orgánů veřejné správy a  dalších spolupracujících organizací na aktuální problémy dopravní infrastruktury. Letos nám bohužel současná pandemická situace nedovolila realizovat IX. ročník odborné dopravní konference „Moravské dopravní fórum“, nicméně na podzim jsme se ještě stihli sejít v rámci jubilejního X. ročníku mezinárodní konference v   Luhačovicích pod názvem „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. 
 
Zde se nám podařilo i za ztížené epidemiologické situace pomocí tzv. sdílených prezentací nakonec konferenci realizovat. Díky tomu jsme mohli společně diskutovat nejrůznější témata z oblasti dopravní infrastruktury, legislativy či ekonomiky na úrovni státu, regionů, obcí a měst. Vážení přátelé, snaha vlády a především pak MMR o změnu Stavebního zákona a další novela zákona č.416/2009 sb. 
 
„O urychlení výstavby dopravní infrastruktury“ jsou dobrým nakročením ke zkrácení doby přípravy staveb, která byla v posledních letech hlavní příčinou pomalosti celého segmentu dopravního stavitelství. Věřme tedy, že tato legislativní opatření se co nejdříve zobrazí v  přípravě a  zahajování rozhodujících staveb dopravní infrastruktury. Vládne zde opravdu alarmující stav, který se zobrazuje v mezinárodním srovnání délky přípravy staveb. Zde je Česká republika bohužel stále na jednom z posledních míst. Bylo by však velmi iluzorní doufat, že jako mávnutím kouzelného proutku najdeme a  zároveň přijmeme razantní legislativní řešení, které současný nenormální stav změní. Úsilí MMR o  rekodifikaci stavebního práva má časový předpoklad v  roce 2021. Názorová roztříštěnost zástupců komunální sféry, státních orgánů i hospodářské sféry je těžce řešitelná bez významných kompromisů. 
 
Bude tedy velmi záležet na tom, jak tyto kompromisy ovlivní celkovou akceschopnost a hlavní cíle tohoto zákona, mezi něž patří především zjednodušení přípravy staveb. Buďme však optimisty a věřme, že se tento legislativní plán podaří naplnit. Vždyť jen skutečnost, že intenzita dopravy vzrostla mezi lety 1990 a 2017 na 200 % (v Praze dokonce na 320 %) a počet registrovaných vozidel je už na čísle 525 na 1000 obyvatel, je signálem k tomu, že situace vyžaduje zásadní řešení.
 
Dílčí opatření ŘSD k urychlení inženýrské přípravy staveb se dnes již projevilo v podobě aktuální realizace cca 230 km silničních a dálničních staveb, z  toho 112 km zcela nových dálnic. V našem regionu jde především o  dálniční obchvat Otrokovic a  pokračování dálnice D55 úsekem Staré Město Babice či postupné řešení nedobré dopravní situace v Přerově. Připočteme-li k tomu rozsáhlé opravy na dálnici D46 mezi Vyškovem a Olomoucí, zdá se, že se konečně tempo výstavby zrychlí.
 
Pro rok 2021 je v  programu ŘSD ČR zahájení dalšího úseku dálnice D55 (Staré Město-Moravský Písek), severní část D55 (konkrétně staveb D5501 a D5502 od Olomouce až po Přerov) a na severu Moravy rekonstrukce I/44 – tzv. obchvatu Bludova, což ukazuje na slušný progres inženýrské přípravy. Na druhé straně však pověstný Damoklův meč visí nad posledním, deset kilometrů dlouhým úsekem dálnice D1 Přerov-Říkovice, který by v  příštím roce dovršil proces neuvěřitelných padesáti let trvání výstavby této nejdůležitější dálniční stavby v  ČR (zahájení proběhlo v  roce 1971), a  také nad již bezmála devatenáct let připravovanou stavbou D4901 Hulín-Fryšták.
 
 V obou případech hrozí nutnost opakování procesu EIA, nebude-li stavba ve smyslu výjimky ze zákona 100/2001 zahájena do konce roku 2021 se všemi dopady na další několikaletý odklad realizace. Zde se setkáváme s klasickým příkladem „nemohoucí legislativy“, která umožňuje i  nezúčastněným spolkům či jednotlivcům pod praporem ekologických aktivistů soustavně blokovat dopravní stavby, které jsou však zásadním předpokladem pro řešení neúnosného zatížení desetitisíců lidí exhalacemi, hlukem a  enormní dopravou. 
 
Stojí jistě za povšimnutí, že se v  oblasti železniční infrastruktury daří projekty připravovat rychleji, než je tomu u silnic a dálnic. Ve většině případů se však nejedná o nové “stopy” tras, ale o modernizace, které jsou vedeny právě ve stávajících koridorech. Mezi velké železniční projekty na Moravě, na jejichž koordinaci se SRDIM podílí, je projekt “Modernizace a  elektrizace železniční tratě Otrokovice-Zlín-Vizovice”, včetně nového moderního dopravního terminálu Zlín – centrum. Věřím, že pomalu (ale soustavně) pokračující příprava se nám v  roce 2022 přesune do skutečné realizace této strategické investice státu, a  to za aktivní součinnosti a  investic také ze strany privátního sektoru. Například projekt Elektrizace a zkapacitnění trati Olomouc-Uničov, který by měl být v příštím roce dokončen, představuje finanční objem cca 4 mld. Kč, a umožní zvýšit rychlost na 160 km/h. A snad postoupíme kupředu i v přípravě dalších projektů na Moravě, jako je např. modernizace železniční trati “Slovácko” – tj. železnice 
 
Vlárská dráha – Slovensko, aj. Očekávám také, že v roce 2024 se přiblížíme k realizaci dvou staveb rychlostního propojení Brno- -Přerov, jakožto první vlaštovky připravovaného rychlého spojení z Prahy přes Moravu do Ostravy. Uvidíme, jak se podaří tento ambiciózní program prosadit přes očekávané obstrukce ekologických aktivistů. Přestože se současná vláda rozhodla řešit hospodářskou krizi, vyvolanou pandemií COVID-19, tzv. proinvestováním se a současný plán SFDI skutečně pracuje pro rok 2021 s  částkou ve výši 128,7 mld. Kč a pro roky 2022 a 2023 s částkou 147, resp. 168,5 mld. Kč, nesmíme opomenout ani problematiku systémového financování projektů. Vždyť další programovací období EU bude ovlivněno nejistotou, plynoucí z hospodářské krize, úsilím ČR dostavět chybějící infrastrukturu, a také oprávněnými nároky správců infrastruktury na výraznější zabezpečení jejich oprav a údržby. Vážení přátelé, očekávám, že letošní vydání našeho magazínu opět přispěje k rozpoutání diskuze o  zásadních otázkách rozvoje české i  slovenské dopravní infrastruktury. Snažili jsme se vybrat témata, která budou zajímavá pro široký okruh našich čtenářů, a to nejen osobnostmi samotných autorů, ale také zaměřením jejich odborných textů. Naším cílem je obsáhnout zásadní pohledy na problematiku dopravní infrastruktury v České republice i na Slovensku a zvláště pak na Moravě. 
 
K dosažení našich společných cílů nám nezbývá nic lepšího než aktivně spolupracovat. Je to zkrátka potřebné k tomu, abychom všechna naše slova přetavili do skutečných činů a výsledků společné práce. Veřejnost to od nás očekává. 
 
Věřím, že i tento magazín se může stát vhodnou inspirací pro další společnou práci. 
 
Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval za spolupráci a popřál vám radostné Vánoce, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2021.
 
Libor Lukáš,
předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych si měl vybrat motto, které mne nejlépe vystihuje, pak jsou to dvě slova – „aktivní cesta“. Tento slogan zahrnuje v podstatě vše, co ve svém životě konám a činím.

Vždy jsem se snažil být aktivním člověkem, jsem jím i nyní a hodlám být také nadále. A pokud něco opravdu nesnáším, pak je to lidská blbost a lhostejnost. Tolik k výrazu „aktivní“. A proč „cesta“? Protože si pod ní nemusíme představit jen životní pouť, ale také pohyb a dopravu. Svou původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury jsem zasvětil značnou část svého profesního života. V neposlední řadě se vždy snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Tu nejlepší cestu, která bude prospěšná i širokému okolí.

Jsem patriot a mám velmi kladný vztah k regionu, ve kterém žiju. Nehodlám někde v koutě přihlížet tomu, aby měla naše krásná Morava nálepku pohraniční oblasti. Je třeba region hospodářsky pozvednout a zajistit i v současné nelehké době lidem lepší podmínky k životu, vzdělání i práci, ale také k jejich sociálnímu, kulturnímu i sportovnímu vyžití.

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem vždy byl a jsem pevně přesvědčen, a dělám ze svých pozic (například jako dlouholetý předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, jehož jsem zakladatelem) v tomto směru vše, co umím, a co je možné. A výsledky jsou znatelné, přestože vinou nesmyslně nastavených byrokratických bariér či neustále brojících aktivistických skupin nejde vše tak rychle jak bych si přál. Přesto se však projekty české dopravní infrastruktury stále posouvají kupředu a konečně stavíme a stavět budeme (např. dálnice D55, D1, D49).

pokračovat ve čtení