Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 10.01.2020
Dopravní fórum / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Dopravní fórum / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Vážení přátelé, fandové dopravy, 

i letošní magazín Dopravní fórum přináší bilanční shrnutí hlavních aktivit Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM), ale i  pohled na současnou situaci a  předpoklady budoucího vývoje infrastrukturních projektů nejen v oblasti střední a východní Moravy, ale v celé České republice.

V  Olomouci jsme na jaře uspořádali již VIII. ročník odborné dopravní konference „Moravské dopravní fórum“. Na podzim jsme se pak sešli v  rámci IX. ročníku mezinárodní konference v  Luhačovicích pod názvem „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Na platformě těchto odborných fór jsme mohli společně diskutovat nejrůznější otázky z  oblasti dopravní infrastruktury, legislativy, či ekonomiky na úrovni státu, regionů, obcí a měst.

Výstupy z obou odborných setkání jsme předali našim nejvyšším představitelům, včetně zákonodárců, premiérů a ministrů české i slovenské vlády.

Snaha vlády a především pak MMR o změnu Stavebního zákona, a  MD o  vládní novelu zákona č.416/2009 sb. „O  urychlení výstavby dopravní infrastruktury“ je dobrým nakročením ke zkrácení doby přípravy staveb, která byla v posledních letech hlavní příčinou pomalosti celého segmentu dopravního stavitelství. Vládne zde opravdu alarmující stav, jelikož ČR zaujímá v  mezinárodním srovnání 150. příčku ze 190 hodnocených zemí co do délky času potřebného k  povolování stavby. Řadíme se tak do kategorie zemí, jako je Honduras, Pobřeží slonoviny, Kamerun, což je nepřijatelné a skandální vysvědčení, které je třeba co nejdříve opravit.

Tato skutečnost se odrazila v  příspěvcích mnoha přednášejících především na konferenci v  Luhačovicích. Její účastníci ale také ocenili viditelné efekty z  posílení finančních zdrojů potřebných pro přípravu jednotlivých projektů, což se reálně projevuje v  podstatném urychlení připravenosti jednotlivých staveb pro realizaci. Na druhé straně však projevili znepokojení nad významným rozdílem mezi prioritními potřebami investora a  jeho schopností zajistit dlouhodobé financování jednotlivých projektů z rozpočtu SDFI.

Urychlení inženýrské přípravy staveb se nám dnes již projevilo v  podobě aktuální realizace cca 198 km silničních a dálničních staveb. Je našlápnuto v  letech 2020-21 k  zahájení dalších cca 116 km a zprovoznění cca 55 km dálnic a silnic I.třídy. Z toho máme na Moravě cca 126 km staveb připravovaných pro realizaci v  letech 2020-21. Toto ukazuje slušný progres inženýrské přípravy a pokud se nám podaří tyto prioritní stavby postupně realizovat, tak konečně překonáme důsledky zastavení projekční přípravy, která byla způsobena chybnými rozhodnutími na začátku tohoto desetiletí.

Taktéž ambiciózní železničářský program na vybudování nových vysokorychlostních tratí v  ČR i  program na elektrizaci a  modernizaci stávajících tratí prezentovaných v  Luhačovicích zástupci SŽDC účastníky konference snad přesvědčil, že potřebné odhodlání dohnat zpoždění z  minulých dekád oba hlavní investoři, tj. SŽDC i ŘSD ČR, mají.

Dobré zprávy však byly otevřeně torpédovány jinými účastníky konference, kteří namítali, že bez změny zákonů, které zamezí mnohým ekologickým spolkům a  aktivistům účelově zasahovat do povolovacích procesů, bude tento ambiciózní program výstavby v  ČR vážně ohrožen. Nejenom však vypořádání se s  aktivisty je cestou kupředu. Pokud dojde k prezentované akceleraci výstavby dopravní infrastruktury v  ČR, tak budeme i  vážně narážet na nedostatečnost zdrojů SFDI, potřebných pro realizaci projektů. Tato ekonomická oblast se proto bude muset změnit a napravit rovněž. Např. už pro rok 2021 je možné identifikovat, že pokud budeme stavět vše, co máme v plánu, tak nám bude scházet cca 22 mld. Kč.

Je třeba se proto rychle zaměřit na problematiku financování projektů, nejen pro dva příští roky, ale zejména pro další programovací období EU, které bude charakteristické snižováním evropských zdrojů, enormním úsilím ČR dostavět chybějící infrastrukturu a  také oprávněnými nároky správců infrastruktury na výraznější zabezpečení její opravy a údržby.

Věřme, že národní zdroje ČR, ale i prostředky EU, EIB a snad konečně i projekty PPP, můžou tuto otázku systémově a hlavně dlouhodobě vyřešit. Všechny naznačené oblasti a  z  toho vyplývající úkoly stojí před námi a  já věřím, že je postupně "odfajfkujeme" a  zařadíme do kategorie splněných úkolů.

Proto se i náš magazín opakovaně věnuje těmto důležitým otázkám, aby je stále připomínal a  apeloval na jejich splnění. Bylo by však velmi iluzorní doufat, že mávnutím “kouzelného proutku” nalezneme a zároveň přijmeme razantní legislativní řešení, které současný nenormální stav změní. Úsilí MMR o rekodifikaci stavebního práva má časový předpoklad v roce 2021.

Jeho komplexnost však pojímá úpravu cca 80 souvisejících zákonů, což při současné názorové roztříštěnosti státní správy a parlamentních formací nedává moc šancí, že se tento ambiciózní plán podaří zcela naplnit. Jsem stále více přesvědčen, že bez zásadní politické dohody o prioritním tématu: doprava-mobilita, a to napříč politickým spektrem, nemůžeme v reálném čase dobudovat v ČR páteřní dopravní síť (tj. chybějících cca 750 km dálnic, přičemž vysokorychlostní už ani neuvádím).

To by však znamenalo, že ČR nebude schopna dlouhodobě udržet konkurenceschopnost ve vybavenosti svého území, což je podmiňujícím předpokladem pro všestranný rozvoj země – krajů – obcí. Proto je třeba podporovat i dílčí a postupná opatření, která budou prospěšná jak pro oblast legislativy, tak i financí. Stojí jistě za povšimnutí, že v oblasti železniční infrastruktury se daří projekty připravovat rychleji, než je tomu u silnic a dálnic. Ve většině případů se však nejedná o nové stopy tras, ale o modernizace, které jsou vedeny právě ve stávajících koridorech.

Mezi velké železniční projekty na Moravě, na jehož koordinaci se SRDIM podílí, je projekt “Modernizace a  elektrizace železniční tratě Otrokovice – Zlín - Vizovice”, včetně nového moderního Dopravního terminálu Zlín-centrum. Věřím, že slibně pokračující příprava se nám v roce 2022 přesune do skutečné realizace této strategické investice státu, a to za úzké součinnosti privátního sektoru.

Taktéž očekávám, že v roce 2020 postoupíme kupředu i v přípravě dalších projektů na Moravě, jako je např. modernizace železniční tratě „Slovácko”, tj. železnice Vlárská dráha - Slovensko, aj.

Snad se v  budoucnosti dočkáme i  urychlení přípravy nových rychlých železničních spojení, ktera by měla protnout Moravu od Prahy na Brno a Ostravu, a také realizace rychlostního propojení Brno – Přerov.


To však již budou železniční stavby v nových stopách, kde bez razantní změny zákonů se opravdu neobejdeme, pokud chceme tyto stavby skutečně realizovat do poloviny tohoto století...

Vážení přátelé, očekávám, že letošní vydání našeho magazínu opět přispěje k rozpoutání diskuze o zásadních otázkách rozvoje české i  slovenské dopravní infrastruktury. Snažili jsme se vybrat témata, která budou zajímavá pro široký okruh našich čtenářů, a to nejen osobnostmi samotných autorů, ale i  zaměřením jejich odborných textů. Naším cílem je obsáhnout zásadní pohledy na problematiku dopravní infrastruktury v ČR i na Slovensku a zvláště pak na Moravě.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě chce být i nadále konstruktivním a sjednocujícím prvkem v  řadě partikulárních zájmů se záměrem pomáhat a  pozitivně ovlivňovat procesy a  cesty vedoucí ke zlepšení současné situace v neuspokojivém rozvoji dopravní infrastruktury.

Chceme i  nadále hledat společný přístup také na druhé straně hranice u slovenských kolegů, kteří se potýkají s obdobnými problémy.

K dosažení našich společných cílů nám nezbývá nic lepšího, než aktivně spolupracovat. Je zkrátka potřebné, abychom všechna naše slova přetavili do skutečných činů a  výsledků společné práce. Veřejnost to od nás očekává.

Věřím, že i tento magazín se může stát vhodnou inspirací pro další společnou práci.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci a popřál Vám radostné Vánoce, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2020.


Libor Lukáš,
předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)