Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 03.12.2018
Dopravní fórum 2018 / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Dopravní fórum 2018 / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Vážení přátelé, fandové dopravy, 
 
magazín Dopravní fórum přináší každoročně především bilanční shrnutí hlavních aktivit „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ (SRDIM), ale také pohled na současnou situaci a  předpoklady budoucího vývoje infrastrukturních projektů nejen v oblasti střední a východní Moravy. 
 
I letos jsme pokračovali v tradici a na jaře jsme v  Olomouci uspořádali již VII. ročník odborné dopravní konference Moravské dopravní fórum. Na podzim jsme se pak sešli v rámci VIII. ročníku mezinárodní konference v  Luhačovicích pod názvem Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Na platformě těchto odborných fór jsme mohli společně diskutovat nejrůznější otázky z oblasti dopravní infrastruktury na úrovni státu, regionů, obcí a měst.
 
 Výstupy z  obou odborných setkání jsme předali představitelům veřejné správy, a to včetně premiérů a ministrů české i slovenské vlády. Úspěšné parlamentní projednání a  následné schválení zákona č. 416/2009 sb. „O  urychlení výstavby dopravní infrastruktury“ letošní novelou č.169/2018 sb., prospělo náladě společného setkání v  Luhačovicích. Tamní atmosféra totiž byla v mnohém pozitivnější než v minulém roce, zejména co se týká pohledu na reálnost přípravy prioritních moravských projektů. 
 
Jak však vyplynulo mimo jiné i z této konference, zásadní problémy v přípravě liniových staveb dále zůstávají v  oblasti stavebního práva a  zneužívání environmentální problematiky, a  jsou legislativně nedořešené. I  proto v  mnohém ambiciózní plán MD ČR i ŘSD ČR zprovoznit do roku 2021 celkem 210 km dálnic a navíc rozestavět dalších 180 km je sice krásnou vizí, včetně koncepční podpory v rámci připravovaného „Národního investičního plánu“, avšak ani zdaleka tento počin nemůže naplnit dosavadní plán, zakotvený v Dopravní sektorové strategii II. 
 
Podaří se nám konečně všechny bariéry a překážky postupně překonat? To je otázka a současně také úkol, který stojí především před MD ČR, ŘSD ČR, SŽD, MMR ČR, ale také před odbornou veřejností, která by měla pokračovat v  tlaku na radikální úpravu stavební legislativy v ČR. Proto se i  náš magazín věnuje těmto důležitým otázkám, které souvisí s  přípravou projektů dopravní infrastruktury. 
 
Environmentální problematice se v  rámci přípravy staveb věnovala také „Petice za urychlení přípravy a  realizace dálničních staveb D 49 a D 55“, pod níž se podepsalo bezmála 17 000 občanů z Moravy. Ti svým podpisem deklarují nejen to, že dobudování kapacitní dopravní infrastruktury si motoristická i laická veřejnost jednoznačně přeje, ale také že soustavné obstrukce ekologických aktivistů nestojí na podpoře veřejnosti, poškozují zájmy České republiky a brzdí naši konkurenceschopnost.
 
Petice byla projednána postupně ve všech kompetentních výborech Senátu, tj. ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a  petice, následně ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a  životní prostředí, a  nakonec také ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Poté byla doporučena k projednání na plenárním zasedání Senátu. Plénum Senátu tuto petici následně projednalo v  říjnu 2018, přičemž ji shledalo za důvodnou a  přijalo k  ní doporučující usnesení (celé znění je uvedeno v další části magazínu).
 
Tím bylo završeno bezmála 1,5 roku trvající úsilí, které jsme touto peticí odstartovali, a které mělo za cíl sjednotit doposud „mlčící” občanskou společnost a  vyslat jasný signál zákonodárcům: „Už toho máme dost – upravte zákony a  zahajme realizaci prioritních dopravních projektů, na které už léta čekáme.” Věřme, že i tato naše občanská aktivita pozitivně přispěje k hledání řešení, jelikož sjednocená vůle občanů by se měla stát silným impulzem pro konání našich státních představitelů. 
 
Bylo by však v  mnohém iluzorní doufat v  přijetí rychlého řešení v  rámci potřebných změn stavební legislativy. Tento záměr byl sice MMR ČR avizován na rok 2019, avšak příslušná změna pojímá úpravu cca 80 souvisejících zákonů, což při současné názorové roztříštěnosti v parlamentu nedává naději na rychlé řešení. Jsem přesvědčen, že bez zásadní politické podpory, a  to napříč politickým spektrem, nemůžeme v  reálném čase dobudovat v  ČR páteřní dopravní síť (tj. chybějících cca 750 km dálnic), ale hlavně že nebudeme schopni udržet konkurenceschopné vybavené území, podmiňující rozvoj ekonomiky státu i jednotlivých regionů. Naopak v  oblasti železniční infrastruktury se daří projekty připravovat bez vážnějších komplikací, jak ostatně dokumentuje i stav přípravy projektu Modernizace a  elektrizace železniční tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice, včetně moderního Dopravního terminálu Zlín – centrum. Věříme, že pokračující příprava dalších projektů, souvisejících s modernizací železničních tratí na Moravě (např. projekt Slovácko, tj. železnice Vlárská dráha – Slovensko), umožní jejich brzké zahájení v příštích letech. Faktem však zůstává skutečnost, že v případě železničních projektů jdeme hlavně cestou modernizace a elektrizace tratí ve stávajících koridorech. Nové stopy, jako je tomu u silničních koridorů, jsou jen zřídka, což je pro investora velkou výhodou. 
 
Snad se dočkáme i urychlení přípravy rychlých spojení, která by měla protnout Moravu od Prahy na Brno a  Ostravu, a  také realizace nejpokročilejšího projektu stavby Brno – Přerov. Vždyť jde o projekty životně důležité, umožňující mimo jiné ve svém důsledku i tolik potřebné podstatné zkapacitnění nákladní dopravy. 
 
Vážení přátelé, očekávám, že letošní vydání našeho magazínu přispěje k  další diskuzi o  zásadních otázkách české i slovenské dopravní infrastruktury. Snažili jsme se vybrat témata, která budou zajímavá pro široký okruh našich čtenářů, a to nejen osobami autorů, ale i  zaměřením odborných textů. Naším cílem je obsáhnout zásadní pohledy na problematiku dopravní infrastruktury u nás i na Slovensku. Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě chce být i  nadále konstruktivním a  sjednocujícím prvkem v  řadě partikulárních zájmů se záměrem pomáhat a pozitivně ovlivňovat procesy a  cesty, vedoucí ke zlepšení současné situace v neuspokojivém rozvoji dopravní infrastruktury. Chceme i nadále hledat společný přístup také na druhé straně hranice u  slovenských kolegů, kteří se potýkají s  obdobnými problémy. 
 
K dosažení našich společných cílů nám nezbývá nic lepšího než aktivně spolupracovat. Je zkrátka potřebné, abychom všechna naše slova přetavili do skutečných činů a výsledků společné práce. Veřejnost to od nás očekává. Věřím, že i  tento magazín se může stát vhodnou inspirací pro naši další společnou práci. 
 
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci a popřál vám radostné Vánoce, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2019. 
 
Libor Lukáš, 
předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slov "aktivní cesta".

Za prvé-původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu.

Za druhé-stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života.

A za třetí-vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla a byla pak stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako zvolený zastupitel.

Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět mnohé výsledky i když bych si představoval znatelnější pokrok při budování páteřní dálniční sítě v ČR. Nechci však stát jenom v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů, nebo musíme překonávat nesmyslně nastavené byrokratické bariéry a vedle toho poslouchat soustavné mudrování rozpačitých vládnoucích elit.

Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba a zmobilizovat k tomu i širokou občanskou podporu.. Věřím, že se svou vizí našeho regionu, jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně udělejme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)