Tiskové zprávy

Zlínský kraj - 14.12.2017
Dopravní forum 2017 / Magazín SRDIM

Dopravní forum 2017 / Magazín SRDIM

Vážení přátelé, 

opět se scházíme nad magazínem Dopravní fórum, který pravidelně vydáváme koncem roku, a  který je především bilančním shrnutím hlavních aktivit Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na  Moravě (SRDIM), které se dlouhodobě zabývá podporou a koordinací infrastrukturních projektů v  oblasti střední a východní Moravy.

Letos jsme uspořádali již VI. ročník odborné dopravní konference „Moravské dopravní fórum“, které se uskutečnilo na  jaře v  Olomouci a  na  podzim jsme se sešli v  rámci VII. ročníku mezinárodní konference v  Luhačovicích pod názvem „Střední Morava – křižovatka dopravních a  ekonomických zájmů“. Na  platformě těchto odborných fór jsme mohli společně diskutovat nejrůznější otázky z  oblasti dopravní infrastruktury na  úrovni státu, regionů, obcí a měst.

Výstupy z obou odborných setkání jsme předali představitelům veřejné správy, včetně premiérů a ministrů české i slovenské vlády. Projevující se skepse, která je vyvolaná pomalým tempem v  přípravě prioritních projektů dopravní infrastruktury, byla citelně znát zejména na  podzimní konferenci v  Luhačovicích. Ve spolupráci s ŘSD ČR jsme zde prezentovali přehlednou mapu, na  které jsme vyznačili projekty, které jsou systematicky blokovány tzv. ekologickými iniciativami. A pohled to byl velmi tristní jedná se o 13 důležitých projektů v ČR…

Pro zdokumentování veřejného zájmu jsme iniciovali „Petice za  urychlení přípravy a  realizace dálničních staveb D 49 a  D 55“ (plný text petice je uveden na jiném místě magazínu). Po dosažení 10 000 podpisů bude petice předána k  projednání na  plenární zasedání senátu. Chceme tím dosáhnout stavu, že hlas občanů Moravy silně zazní v  Parlamentu ČR a  také chceme vyjádřit občanský postoj, že dobudování kapacitní dopravní infrastruktury si veřejnost jednoznačně přeje a že soustavné obstrukce ekologických aktivistů jsou pouze okrajovým názorem marginálních skupinek. 


Česká legislativa bohužel umožňuje nepředvídatelné a  také opakované napadání správních rozhodnutí, což ekologičtí aktivisté bohatě využívají a  při tom se schovávají za  zájmy veřejnosti. Proto jsme také iniciovali zmíněnou petici, abychom zdůraznili, že se nepodařilo dostatečně silně vzít v  úvahu veřejné mínění a  většinové názory občanů. Jako příklad uvedu přípravu dálnice D 49 Hulín-Fryšták, která je již roky přerušena kvůli chráněnému živočichovi “křečkovi polnímu” přesto, že se na této stavbě podle odborníků v současnosti vůbec nevyskytuje.

Reálný stav přípravy projektu budí dojem, že jsou spíše nadřazovány zájmy úzké skupinky ekologických aktivistů pod rouškou ochrany přírody nad ochranu a  zájmy lidí žijících v  okolí stavby, kteří trpí vysokou hustotou dopravy, exhalacemi, hlukem a  vysokou nehodovostí. Není přece možné připustit, aby byly zveličovány zájmy křečka polního nad oprávněné zájmy lidí, žijící v této části České a Slovenské republiky.

S obdobnými problémy se potýká i projekt D 55 v oblasti „Bzenecké Doubravy“, kde se pro změnu zase vyskytuje “lelek lesní” a “skřivan lesní”, ale také se nám vyskytuje chráněný živočich v úseku dálnice D 0136 Říkovice-Přerov a  příprava projektu je blokována z  obdobných důvodů.

Z  uvedeného přehledu mnohdy nabývám dojmu, jako by “homo sapiens” snad nebyl živočišným druhem a neměl mít stejnou ochranu jako ti, kteří jsou definováni zákonem…!? Mám tím na  mysli především zákon č. 114/1992 Sb., týkající se ochrany zvláště chráněných živočichů, který ekologické iniciativy zneužívají, a výjimky, které v souladu s tímto zákonem příslušné orgány na návrh investora vydají, pravidelně napadají a v případě, že neuspějí ani u  odvolacího orgánu, obrátí se na  soud  a  tady se mění odborná tematika za  hru paragrafů a  procedur, které s  podstatou problému prakticky vůbec nesouvisí. A tak se ekologickým aktivistům úspěšně daří blokovat řadu významných staveb a  to bez jakékoliv reálné zodpovědnosti za  důsledky svého počínání.

Problematiku neúměrně dlouhé přípravy bohužel nevyřeší nový stavební zákon ani nově zavedený institut tzv. „jednotného přípravné- ho řízení“. Jsem přesvědčen, že bez zásadní politické podpory ve  formě zákona o  definování konkrétních infrastrukturních staveb, který by pro vybrané projekty stanovil „SPECIÁLNÍ“ podmínky pro jejich přípravu a  realizaci, nemůžeme v reálném čase dobudovat v  ČR páteřní dopravní síť (tedy asi 750 km dálnic), ale hlavně nebudeme schopni zajistit konkurenceschopně vybavené území podmiňující rozvoj ekonomiky státu i  jednotlivých regionů.

Naopak v  oblasti železniční infrastruktury se daří projekty připravovat bez vážnějších komplikací, jak ostatně dokumentuje i navazující článek týkající se Modernizace a elektrizace železniční tratě Otrokovice-Zlín-Vizovice, včetně moderního Dopravního terminálu Zlín-centrum. Věříme, že pokračující příprava dalších projektů souvisejících s  modernizací železničních tratí na Moravě umožní jejich brzké zahájení v příštích letech.

Vážení přátelé, očekávám, že letošní vydání našeho magazínu přispěje k  další diskuzi o  zásadních otázkách české i slovenské dopravní infrastruktury. Snažili jsme se vybrat témata, která budou zajímavá pro široký okruh našich čtenářů, a to nejen osobami svých autorů, ale i zaměřením odborných textů, s  cílem obsáhnout zásadní pohledy na problematiku dopravní infrastruktury u nás i na Slovensku.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na  Moravě chce být i  nadále konstruktivním a sjednocujícím prvkem v řadě partikulárních zájmů s cílem pomáhat a pozitivně ovlivňovat procesy a cesty vedoucí ke zlepšení současné situace v neuspokojivém rozvoji dopravní infrastruktury. Chceme i nadále hledat společný přístup i na druhé straně hranice u slovenských kolegů, kteří se potýkají s  obdobnými problémy.

K  dosažení našich společných cílů nám nezbývá nic lepšího, než aktivně spolupracovat. Je zkrátka potřebné, abychom všechna naše slova přetavili do skutečných činů a výsledků společné práce. Veřejnost to od nás očekává. Věřím, že i tento magazín se může stát vhodnou inspirací pro naši další společnou práci. Pokud byste připojili váš podpis pod zmíně- nou peticí, budeme velmi rádi. Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval za spolupráci a popřál radostné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2018.


Libor Lukáš
předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Soubory ke stažení


Úvodem

Pokud bych měl popsat příběh mého života, jeho podstatná část se bude točit kolem slova cesta.

Za prvé – původní profesí jsem stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Za druhé, stavbám cest jsem zasvětil značnou část profesního života. A za třetí: vždy se snažím najít cestu, která spolehlivě vede k cíli. Mým dlouhodobým velkým cílem je, aby naše část Moravy ztratila nálepku regionu v pohraničí, aby se hospodářsky pozvedla, byla stabilní i v nejistých ekonomických dobách, zdejší lidé měli dobré výplaty, lépe se jim cestovalo za prací, do škol, k lékaři, za kulturou…

A důležitou cestou k tomuto cíli je také kvalitní dopravní infrastruktura – o tom jsem byl vždy pevně přesvědčen. Jako stavař i jako politik. Kontinuálně i dnes, především z pozice předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, proto dělám pro její rozvoj vše, co umím. A myslím, že jsou za námi vidět výsledky. Třeba i z toho důvodu, že se nebojíme za dobrou věc rvát. Nemůžeme stát v koutě a útrpně přihlížet, jak nám hází klacky pod nohy několik osamocených aktivistů a se vším smíření, rozpačití politici.

Rozhodl jsem se proto kandidovat do Senátu. V něm budou moje snahy posunout věci vpřed umocněny. Musíme prostě udělat mnohem víc, co je k rozvoji našeho regionu skutečně potřeba. Věřím, že se svou vizí našeho regionu jako dobré adresy pro život nejsem sám. Proto jsem otevřen všem podnětům od vás všech, kteří sledují stejný cíl. Společně uděláme pro náš region pořádný kus práce. Protože je náš.

Libor Lukáš
(lukaszlin21@gmail.com)