Tiskové zprávy

Zlín - 21.12.2016
Dopravní fórum / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Dopravní fórum / magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Vážení přátelé, 

magazín Dopravní fórum, který pravidelně vychá- zí koncem roku, je především bilančním shrnutím hlavních aktivit Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM), které se dlouhodobě zabývá podporou a koordinací rozvojových projektů v oblasti střední a východní Moravy. I  v  letošním roce jsme uspořádali dvě odborné dopravní konference – Moravské dopravní fórum, jež se uskutečnilo na jaře v Olomouci, a meziná- rodní setkání v Luhačovicích pod názvem Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Obě konference si za dobu své existence získaly pevné místo v  kalendáři představitelů ministerstev, krajů, municipalit, zástupců podnikatelské sféry, odborníků v  dopravě, poslanců a senátorů zvolených za naše regiony, stejně tak jako u partnerů ze Slovenska. Na platformě těchto odborných fór jsme mohli společně diskutovat nejdůležitější problémy dopravní infrastruktury na úrovní státu i regionů. 
 
Výstupy z obou konferenčních akcí jsme dále komunikovali směrem k  orgánům veřejné správy, a to včetně premiérů a ministrů české a slovenské vlády.
 
I nadále chceme pokračovat v prosazování priorit rozvoje dopravní infrastruktury na Moravě, informovat o nich veřejnost a municipality, pomáhat hledat průchozí technická řešení a  podílet se na koordinaci a odstraňování největších překážek při jejich realizaci. Optimistický přístup současných vlád k  investicím, zejména pak k  investicím do  dopravní infrastruktury, a  důraz kladený na dobudování kapacitního dopravního propojení Pomoraví na české straně a Pováží na slovenské straně, vytvořil příznivou atmosféru pro postupnou realizaci páteřní silniční sítě a naplnění závěrů Dopravní politiky ČR i průběžné čerpání fondů EU v tomto programovém období. 
 
S  velkým napětím jsme v  roce 2016 sledovali vývoj jednání s  Evropskou komisí týkajících se aplikace zákona 39/2015. Snad se vyjednavačům dobrá věc podařila – to se však ukáže v průběhu příštích let. Je však třeba být neustále při přípravě infrastrukturních projektů ofenzivní, jelikož dosavadní zkušenosti s  aktivistickým vystupováním tzv. ekologických iniciativ v průběhu přípravy staveb jsou pro nás dostatečným varováním! Naším společným cílem by mělo být dobudování dálnič- ní sítě na plánovaných asi 2 200 km do roku 2030, což by znamenalo odevzdat do  provozu téměř 70km nových dálnic ročně. To je opravdu těžký úkol. Pokud se proto v  příštích letech výrazným způsobem nezmění a nezjednoduší stavební legislativa, tak nám z tohoto ambiciózního cíle zbudou pouze „zbožná přání“. 
 
Proto s optimismem i s nadějí sledujeme, jak se podaří připravit a zrealizovat 9 prioritních staveb se zvláštním režimem EIA, mezi něž patří například poslední část dálnice D1 136 Říkovice-Přerov, dálnice D49 01 Hulín-Fryšták, či D55 05 jihovýchodní obchvat Otrokovic, ale i dalších staveb v  objemu 150 miliard, u  kterých je nutno verifikovat proces EIA, což bude znamenat jistý dopad na očekávané termíny zahájení těchto akcí. V této souvislosti jsme nemohli nechat bez patřič- né odezvy „žalovací dopis“ ekologického spolku EGERIA (z Otrokovic), který byl adresován Evropské komisi, a  to generálním ředitelům DG ENVI, DG MOVI a  DG REGIO, jenž obsahoval mnoho zavádějících informací a polopravd o řešení problematiky životního prostředí v  ČR – konkrétně v rámci přípravy stavby D49. Na tento zjevně destrukční akt jsme zareagovali vysvětlujícím dopisem, který jsme zaslali představitelům Evropské komise, aby v Bruselu věděli, že v ČR existují i jiné občanské spolky, které naopak výrazně podporují urychlení realizace infrastrukturních projektů (text dopisu je zveřejněn na straně 4, případně je k dispozici na www.liborlukas.cz). 
 
V  oblasti železniční infrastruktury se intenzivně věnujeme zejména stavu přípravy modernizace a  elektrizace železniční tratě Otrokovice-Zlín-Vizovice a navazující problematiky výstavby nové- ho dopravního terminálu Zlín centrum. Věříme, že i  pokračující příprava dalších rekonstrukcí železničních tratí umožní jejich brzké zahájení v příštích letech.
 
 Fundamentální problém s  nekonečně dlouhou dobou potřebnou k  přípravě a  legalizaci jednotlivých infrastrukturních projektů spočívá ve  stavebních předpisech, které vůbec nepřejí očekávanému rozvoji dopravní infrastruktury u nás. Provázanost legislativy s přípravou staveb je natolik významná, že bez široké politické shody o  její zásadní úpravě ve  prospěch zjednodušení procesů nelze najít uspokojující řešení. Zvláště pokud chceme výrazně urychlit realizaci prioritních projektů a  tím plynule odčerpat EU fondy do roku 2020. A především pak zrealizovat páteřní silniční síť do roku 2030. 
 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na  Moravě chce být i  nadále konstruktivním a  sjednocujícím prvkem v  řadě partikulárních zájmů s cílem pomáhat pozitivně ovlivňovat procesy a cesty vedoucí ke zlepšení současné situace v  rozvoji dopravní infrastruktury v  ČR. Chceme i nadále hledat společný přístup i na druhé straně hranice u slovenských kolegů, kteří se potýkají s obdobnými problémy. Je třeba v  této souvislosti zdůraznit, že máme velkou radost z  toho, že existuje silná podpora dostavbě páteřní dopravní infrastruktury ze strany vlády ČR i SR, což je patrno ze společných prohlášení ze setkání vlád ve Skalici, Valticích i letos v Bratislavě.
 
I naše sdružení přispělo svou „troškou do mlýna“, když iniciovalo uzavření Memoranda o koordinované spolupráci při přípravě a prosazování realizace propojení regionů Moravy, Slezska a  severozápadního Slovenska dopravní infrastrukturou. Stalo se tak v rámci doprovodného programu letošního ročníku mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů v Luhačovicích. Pod Memorandem, jehož cílem je urychlení přípravy a realizace dálnice D49 a D48 na české straně a rychlostní silnice R6 a R5 na slovenské straně, jsou podepsaní představitelé krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínské- ho, Trenčianského, Žilinského, dále svůj podpis připojili představitelé Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Slovenské obchodní a  prů- myslové komory v  Žilině a  Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Slavnostního aktu se jako čestný host konference zúčastnila a Memorandum podpořila velvyslankyně ČR na Slovensku paní Lívie Klausová. 
 
Vážení přátelé, k dosažení společných cílů, kterých máme opravdu hodně, nám nezbývá nic moudřejšího, než aktivně spolupracovat na  všech úrovních při hledání vhodných forem řešení pro kontinuální rozvoj dopravní infrastruktury v ČR i SR. Je zkrátka potřebné, abychom všechna naše slova přetavili do  skutečných činů a  výsledků společné práce. Veřejnost to od nás zajisté očekává. Věřím, že i tento magazín se může stát vhodnou inspirací pro naši další společnou práci. Jelikož se nacházíme v samém závěru kalendář- ního roku, dovolte, abych vám všem poděkoval za spolupráci a popřál radostné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2017. 

Libor Lukáš, 
předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Soubory ke stažení


Vážení spoluobčané,

děkuji Vám za návštěvu mých osobních stránek, na nichž naleznete velké množství dokumentů mapujících mou práci ve veřejné službě pro Zlínský kraj v posledních letech. Ať už jako hejtmana, náměstka hejtmana nebo v současnosti krajského zastupitele a předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Dokumenty a zprávy zde průběžně doplňuji, i když ne s tak výraznou frekvencí jako v době, kdy jsem působil v exponovanějších funkcích. Další informací o mých aktivitách naleznete rovněž na stránkách sdružení: www.infrastrukturamarava.cz.

I nadále budu dle svých možností přispívat k rozvoji našeho regionu…protože za to stojí.

Libor Lukáš